Inschrijvingsrecht

Wanneer kan een school een kind weigeren ?

In een aantal gevallen mag of moet een schoolbestuur de inschrijving van een leerling weigeren:

  • De leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de instap.  Bv de leerling heeft het diploma basisonderwijs niet behaald en kan niet instappen in 1A.
  • Er zijn aanwijzingen dat de leerling afwisselend naar een school en een andere school gaat.
  • De capaciteit wordt overschreden of het structuuronderdeel is volzet verklaard.
  • Als de leerling na een tuchtprocedure definitief is uitgesloten in de twee voorgaande schooljaren op die school
  • Als de leerling in het lopende schooljaar in een andere school werd uitgesloten en de nieuwe school niet voldoende steun kan bieden door het groot aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben.  Dit gebeurt in overleg met het LOP. 
  • Als de leerling een verslag van het CLB heeft dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Dat betekent dat het een individueel aangepast leertraject nodig heeft. De school schrijft het kind dan voorlopig in. Als zij de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, onredelijk vindt, kan ze de inschrijving ontbinden. Dat gebeurt altijd na overleg met de ouder, het CLB en de klassenraad.

▶ Als ouder kan je bemiddeling van het LOP vragen.  Het LOP kan de ouders, het CLB en de weigerende school uitnodigen om via bemiddeling uit te klaren welke oplossing het beste is voor jouw kind en haalbaar voor de (nieuwe) school.

▶ De school volgt de Vlaamse regelgeving rond weigeren en bezorgt de ouders een weigeringsdocument ‘MNGI’.  Op dit formulier kan je de reden vinden waarom je kind werd geweigerd. Bv. bij weigering over capaciteit, vind je info over de capaciteit dat voor de inschrijvingen werd bepaald en welke plaats je kind heeft op de wachtlijst.