Veel gestelde vragen

Je start in 1A als je een getuigschrift basisonderwijs hebt behaald.
De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A.
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.  Er wordt verder  gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
In het 1ste leerjaar 1 ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.

Je start in 1B als je het getuigschrift basisonderwijs nog niet hebt behaald.
1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden herhaald. In 1B wordt de nieuwe leerstof trager onderwezen.
Je krijgt les van minder leerkrachten en ‘met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk.
Je leert er meer al doende dan uit boeken.

 

Je kan aanmelden voor 1A én 1B door dit aan te duiden op het aanmeldformulier.
Dit betekent dat je voor beide richtingen een plaats kan reserveren in de scholen van jouw voorkeur.
Dit hoeven niet dezelfde scholen te zijn.  Afzonderlijk voor 1A en 1B kan je voorkeurscholen opgeven.

Meld alleen aan voor 1A én 1B als het nog niet duidelijk is of je kind een getuigschrift basisonderwijs wel of niet zal behalen.
Bespreek dit  zoveel als mogelijk voor het aanmelden met de basisschool en het CLB.

 

Je meldt aan voor een inschrijving in 1A of 1B in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2021-2022.
Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden eerst aan via de computer en
schrijven dan pas in op school.

Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft op welke scholen je het liefst je kind wil inschrijven.
Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in de school.

Wil je inschrijven in een hoger leerjaar in het secundair onderwijs ?
Je schrijft je kind in op school vanaf maandag 17 april 2023 om 9u.
Deze inschrijvingen verlopen chronologisch.  Het tijdstip van inschrijven is dus van tel.

 

 

 

Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven vanaf 16 mei 2023 in een school met vrije plaatsen.
Veel vrije plaatsen zullen al ingenomen zijn door kinderen die wel werden aangemeld.

Wacht dus niet af en meld zeker aan tijdens de aanmeldperiode van 27 maart 2023 tot en met 21 april 2023 om 16u.

Heb je de aanmeldperiode gemist ?
Je kan inschrijven vanaf 16 mei 2023 om 9u in een school met vrije plaatsen.

Check hier vanaf 10 mei de vrije plaatsen in de secundaire scholen van Aalst.

Je kan aanmelden voor alle secundaire scholen van Aalst.  (Gewoon secundair onderwijs)

Je vindt hier een scholenoverzicht.

Welke stappen kan je zetten om scholen beter te leren kennen ?

 • Je vindt hier een overzicht van de secundaire scholen in Aalst
 • Surf naar de websites van de scholen en check de data van de opendeurdagen.
 • Heb je vragen over de schoolwerking ?  Neem contact op met de school.
 • Vraag indien nodig extra advies aan de basisschool en het CLB

Je meldt je zoon/dochter aan voor alle scholen die je voorkeur genieten.
Er is geen limiet.  Denk goed na over alle scholen die je aanduidt.

Tip : Duid meerdere voorkeurscholen aan.
In het geval een school meer aanmeldingen dan plaatsen heeft, kan niet iedereen een toewijzing krijgen.
Dan kan je wel toegewezen worden tot je 2de voorkeurschool of 3 de voorkeurschool.

Je vermindert je kans op je favoriete school niet door meerdere keuzes op te geven.
Bij het opgeven van 1 voorkeur, maakt je zoon/dochter slechts één keer de kans om gunstig gerangschikt te worden in een school.

Duid je meerdere scholen aan en is jouw eerste school van voorkeur volzet, dan krijgt je kind een 2de kans in de 2de school van voorkeur en zo verder.

M.a.w. : Je wordt nooit toegewezen tot een school die je niet zelf hebt gekozen.

Neen.
Je meldt je kind aan binnen de periode van 27 maart 2023 om 13u tot en met 21 april 2023 om 16u.

De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Je kan je kind inschrijven vanaf 16 mei 2023 in een school die nog vrije plaatsen heeft.

Verschillende scholen zullen al volzet zijn door de aangemelde kinderen.
Aanmelden is dus belangrijk !

Vanaf 16 mei 2023 zullen de vrije plaatsen voor 1A en 1B hier te raadplegen zijn.

Maak een keuze : 

Ik meld mijn kinderen aan met dezelfde voorkeurscholen.
Je vult 1 aanmeldformulier in en vermeldt de gegevens van je kinderen die je wil aanmelden.
Je kinderen worden toegewezen tot dezelfde school.  Dit kan de 1ste schoolkeuze zijn of een lagere schoolkeuze.

Ik wil mijn kinderen inschrijven in verschillende scholen.
Je vult per kind 1 aanmeldformulier in.
De rangorde van schoolkeuze wordt per kind gerespecteerd.

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of met een verslag voor het buitengewoon onderwijs die instappen in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs melden aan.
Deze leerlingen worden op dezelfde wijze geordend als de andere leerlingen.

IBSO De Horizon meldt aan voor 1A en 1B Type 9 – Opleidingsvorm 4.
Meer info vind je hier.

BUSO Levensvreugde en BUSO Don Bosco melden niet aan.
IBSO De Horizon voor de andere jaren

Start van de inschrijvingen : 
Voorrangsperiode voor broers/zussen/kvp : maandag 20 maart 2023 tot en met 31 maart 2023
Start van de vrije inschrijvingen : vanaf 17 april 2023

 

We ordenen en wijzen de aangemelde kinderen toe in deze volgorde :

 1. Kinderen met een broer/zus die al is ingeschreven in dezelfde school
 2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school.
 3. Alle andere kinderen worden na de voorrangsgroepen geordend volgens schoolkeuze en toevalsnummer.
  Ben je toegewezen in de hoogste voorkeurschool ?  Dan wordt geen rekening meer gehouden met je lagere schoolkeuzes.
  Is je hoogste voorkeurschool volzet en heb je een ongunstig toevalsnummer ontvangen ?  Dan wordt je geordend in een lagere schoolkeuze.

Dit zijn kinderen die behoren tot een zelfde leefentiteit.

 • Broers en zussen met 2 gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 • Halfbroers en halfzussen met 1 gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en -zussen).

Ja.  Je dient jouw kind wel aan te melden tussen 27 maart 2023 (13u) en 21 april (16u) 2023.
Jouw kind krijgt voorrang op deze school.  Het is voldoende om enkel die school aan te duiden.
De plaats is gegarandeerd.  Meld je jouw kind niet tijdig aan dan verlies je het recht op voorrang.
Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus kan dan pas vanaf 16 mei 2023 als er daar nog vrije plaatsen zijn.

Je hebt op het ogenblik van de inschrijving een arbeidscontract van meer dan 104 dagen in die school.
De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie.
Ook de aard van het contract (bv voltijds/deeltijds) heeft geen belang om voorrang te krijgen.

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in het artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op !  Je meldt aan tussen 27 maart 2023 (9u) en 21 april 2023 (16u)
Meld je jouw kind niet aan tussen die periode ?  Je kind verliest voorrang.

Op 2 mei 2023 ontvang je een e-mail/brief met het resultaat van de aanmelding.
We houden maximaal rekening met de volgorde van jouw schoolkeuze.

Is er geen plaats in jouw school van voorkeur ?
Dan komt je zoon/dochter op de wachtlijst van die school.
Als een plaats vrijkomt in de school, neemt de school contact met je op.
Als je wil, kan je jouw zoon/dochter alsnog inschrijven in jouw 1ste voorkeurschool.

Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Je ontvangt uiterlijk op 2 mei 2023 via mail/brief een weigeringsdocument van de scholen waarvoor je je zoon/dochter hebt aangemeld, maar op dat moment geen vrije plaats meer hebben.

Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt.  Ieder document is verbonden met één specifieke school.

Je zoon/dochter komt in die scholen op de wachtlijst te staan.  Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Als er in die school een plaats vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op.
De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de 5de schooldag van oktober 2023.

neen.

Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die jij zelf koos.
Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum.

Breng een identiteitsbewijs mee : kids-ID of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Aanmelden kan via laptop, PC, smartphone of tablet.
Wil je graag hulp bij het aanmelden ?

Je kan na afspraak terecht bij :

 • De basisschool van je kind
 • De secundaire scholen in Aalst
 • De CLB-medewerker van de school
 • Huis van het Kind – 053 72 36 54
 • Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen – 053 78 36 60
 • Digipunt – 053 78 15 05

 

Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing ?
Neem eerst contact op met de deskundige van het LOP Aalst SO.

De LOP deskundige zal de klacht voorleggen aan de Ombudsdienst Inschrijvingen.
Mail naar : helpdesk@naarschoolinaalst.be 

Je kan ook een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II – laan 15, 1210 Brussel.
E-mail : commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Telefoon : 02 553 98 83

 

 

Aanmelden betekent dat je op voorhand laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven.
Aanmelden kan  bij meerdere scholen.  Je ordent de scholen in een volgorde naar jouw voorkeur.
Bij het aanmelden, ben je nog niet zeker van een plaats.
Het aanmeldsysteem bezorgt je op 2 mei 2023 een resultaat met al of niet een toewijzing naar een voorkeurschool en/of een plaats op de wachtlijst van 1 of meerdere voorkeurscholen.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
Tussen 16 mei 2023 en 12 juni 2023 loopt de inschrijvingsperiode voor de aangemelde leerlingen die een toewijzingsbrief hebben ontvangen voor hun voorkeurschool.